Dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzęsce: mgr Janusz Skowronek

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły

 • a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
 • c) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 • d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli szkół wchodzących w skład Szkoły i prowadzenie stosownej dokumentacji,
 • e) realizowanie zadań związanych z mianowaniem, oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz prowadzącymi "Plan rozwoju zawodowego", określonych w odrębnych przepisach,
 • f) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydania decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
 • g) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji "Konwencji o Prawach Dziecka",
 • h) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami,
 • i) kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
 • j) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • k) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
 • l) powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
 • ł) monitorowanie działalności nauczycieli i wychowawców, wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • m) przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom Szkoły,
 • n) tworzenie Rady Szkoły pierwszej kadencji,
 • o) realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy "Karta Nauczyciela",

 

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

 

 • a) przygotowywanie projektu "Planu działań Szkoły",
 • b) opracowanie "Arkuszy organizacyjnych szkoły",
 • c) ustalenie "Tygodniowego rozkładu zajęć",
 • d) podejmowanie decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

 

3) w zakresie spraw finansowych przy współpracy z CUP przy gminie Przeworsk:

 

 • a) opracowywanie "Planu finansowego" szkoły,
 • b) przedstawienie projektu "Planu finansowego" do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 • c) realizowanie "Planu finansowego", w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

 

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych przy współpracy z CUP przy gminie Przeworsk:

 

 • a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
 • b) organizowanie wyposażenia szkół w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
 • d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 • e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
 • f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

 

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

 

 • a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkół,
 • c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 

 

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 

 • 1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników,
 • 2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
 • 3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 • 4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • 5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
 • a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
 • b) ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi:
 • - zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
 • - Regulaminy: pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,
 • - "Regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych",
 • c) ustala "Planu urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami",
 • 6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie    z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

 

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.
Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.