Status prawny

Zespół Szkól w Grzęsce jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Uchwały Rady Gminy Przeworsk
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu - do pobrania,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Planu rozwoju Szkoły
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.

 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Grzęsce  Plik1    Plik 2

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Przeworsk.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.