Zakres działalności

Szkoła jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 • szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Wspomaga pracę wychowawczą rodziców m.in. poprzez:

 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
 • realizowanie "Programu wychowawczego Zespołu" i „Programu profilaktyki Zespołu",
 • umożliwianie młodzieży i rodzicom uczestnictwa w imprezach artystycznych, środowiskowych, apelach, wycieczkach, konkursach i innych
 • umożliwianie absolwentom dokonywania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez realizację planu preorientacji szkolnej i zawodowej
 • upowszechnianie zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 • kształtowanie postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
 • sprzyjanie zachowaniom proekologicznym,
 • umożliwianie uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych,
 • organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego i szkolnego,
 • szacunek do indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, wdrażanie do dyscypliny i punktualności.